Participacija – Ko ima pravo da ne plaća participaciju i kako nadoknaditi troškove

Da li je participacija neophodna ili je to još jedan izmišljen namet građanima

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Participacija

Zdravstvena zaštita finansira se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Jedino što osiguranici plaćaju, ukoliko nisu oslobođeni plaćanja, jeste participacija za zdravstvene usluge za koje je predviđeno plaćanje participacije. Za svaku naplaćenu participaciju zdravstvena ustanova je obavezna da izda račun koji je propisao RFZO. Ukoliko osiguranik smatra da mu je participacija, odnosno zdravstvena usluga neosnovano naplaćena, ima pravo da svojoj matičnoj filijali podnese zahtev za refundaciju , tj. povraćaj novca. Ukupan iznos participacije koji osiguranik može da plati u toku kalendarske godine je limitiran na najviše polovinu mesečne zarade, odnosno penzije isplaćene za poslednji mesec u prethodnoj kalendarskoj godini. Za osiguranike koji ne ostvaruju zaradu, odnosno penziju, iznos je limitiran na najviše polovinu prosečne neto zarade u republici isplaćene u poslednjem mesecu u prethodnoj kalendarskoj godini. Ukupan iznos koji je limitiran odnosi se na participaciju plaćenu za sve zdravstvene usluge, osim participacije za implantate, medicinsko-tehnička pomagala, medicinska sredstva i procentualno učešće za lekove sa A1 Liste. Lica koja za fiksnu participaciju izdvoje više nego što je limitom predviđeno, po isteku kalendarske godine, mogu da u matičnoj filijali refundiraju deo troškova koji prelazi utvrđeni limit. Novac se refundira na osnovu dokaza o plaćenoj participaciji, odnosno računa za plaćenu participaciju.

Ko ne plaća participaciju

Participacije su oslobođeni ratni vojni, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata, zatim slepe i trajno nepokretne osobe, osobe koje primaju novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć i dobrovoljni davaoci krvi.

Takođe, participaciju ne plaćaju deca mlađa od 18 godina, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja a najviše do navršenih 26 godina.

Participaciju ne plaćaju ni žene za zdravstvene usluge vezane za planiranje porodice, tokom trudnoće, porođaja i materinstva – do godinu dana posle porođaja.

Oslobođeni su i stariji od 65 godina, osobe sa invaliditetom po propisima o penzijsko invalidskom osiguranju kao i mentalno nedovoljno razvijene osobe, te osiguranici koji se leče od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti utvrđenih posebnim zakonom, zatim malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, pacijenti u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, oboleli od cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, retkih bolesti kao i osobe kojima je zdravstvena zaštita neophodna zbog davanja ili primanja tkiva i organa.

Na listi onih koji su oslobođeni plaćanja participacije nalaze se i monasi i monahinje, materijalno neobezbeđene osobe koje primaju novčanu socijalnu pomoć ili porodičnu invalidninu, ili pomoć za smeštaj u ustanove socijalne zaštite, nezaposleni i socijalno ugroženi čiji su mesečni prihodi manji od iznosa utvrđenih zakonom, zatim korisnici pomoći čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka, Romi koji nemaju stalno prebivalište u Srbiji, žrtve nasilja u porodici i trgovine ljudima, kao i izbeglice iz bivših jugoslovenskih republika, koje imaju boravište u Srbiji, a ispunjavaju uslov vezan za mesečne prihode.

Takođe je ne plaćaju ni osobe obuhvaćene obaveznom imunizacijom, osiguranici obuhvaćeni skrining programima i samohrani roditelji čija su deca mlađa od sedam godina, a mesečni prihodi manji od zakonom utvrđenih.

Iznos participacija

Za one koji je plaćaju, participacija se kreće od 50 dinara koliko se plaća za pregled kod izabranog lekara, do 900 dinara koliko se plaća pregled na PET skeneru

  • 50 dinara pregled kod izabranog lekara, stacionarno lečenje po bolničkom danu, laboratorijske usluge
  • 100 dinara ultrazvučni pregled
  • 300 dinara pregled na skeneru
  • 600 dinara pregled magnetnom rezonancom
  • 900 dinara pregled PET skenerom

Participacija za neke usluge zdravstvene zaštite, kao što su hirurške intervencije za otklanjanje anomalija, implantati, medicinsko-tehnička pomagala, izračunava se procentualno u zavisnosti od cene usluge, a taj procenat se kreće od 5 odsto do 35 odsto.

Refundiranje

Osiguranici koji smatraju da im je neka zdravstvena usluga neosnovano naplaćena, imaju pravo da svojoj matičnoj filijali RFZO podnesu zahtev za povraćaj novca, tj. refundaciju. Uz zahtev se podnosi kompletna medicinska i računska dokumentacija, a novac se osiguraniku vraća, ukoliko filijala utvrdi da je usluga neosnovano naplaćena. Zbog ovoga je bitno da prilikom plaćanja participacije tražite i izdavanje računa.

Izvor: uzice online

Ostale vesti

Komentari

0 0 PROTIV
Oceni artikal
1 Komentar
Matori komentari
Najnoviji Najviše lajkova
Odgovori u liniji
Vidi sve komentare
Danica Djuricic
8 meseci

Participaciju placaju dijabeticari ali ne svi ,oslobodjeni su samo oni koji su na dijalizi.Tako kaze m.sestra dr. Katarine Radisić

Slične vesti

Search