Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Popusti za struju – ko može biti energetski ugrožen kupac

Podnošenje zahteva u toku

Objavljeno

Fotografija: istockphotos

Građani koji ispunjavaju uslove od 19. decembra mogu da podnesu zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, čime dobijaju pravo na umanjenje računa za struju, gas ili toplotnu energiju.

Tada je na snagu stupila nova uredba kojom su unapređeni kriterijumi kako bi što više domaćinstava moglo da koristi olakšice.

Uslovi za sticanje ovog statusa su materijalni položaj, ukupan mesečni prihod domaćinstva i broj članova, imovno stanje, ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i zdravstveno stanje člana domaćinstva. Prethodni dug za prirodni gas, električnu ili toplotnu energiju ne isključuje mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca. Kao i do sada, građani podnose zahtev odeljenju za socijalna pitanja u svojoj opštini ili gradu, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. To treba da učine na obrascu ZEUK2, koji se objavljuje na internet stranicama Ministarstva energetike i jedinica lokalne samouprave. Zahtev sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju, adresi prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.

Pravo na status energetski ugroženog kupca imaju primaoci socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica. Oni taj podatak treba da navedu, odnosno zaokruže u obrascu. Takođe, taj status ima i domaćinstvo čiji član koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a za čiji rad je potrebno napajanje iz elektromreže, i kome obustavom isporuke struje može biti ugrožen život ili zdravlje. U ovom slučaju, potrebno je da se uz zahtev podnese i izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata, ugovor o snabdevanju i poslednji račun za isporučenu struju. U obrascu građani navode osnov po kojem podnose zahtev, da li je to neki od prethodno navedenih ili materijalni položaj, odnosno ukupan mesečni prihod domaćinstva.

Energetski ugroženi kupac u toku jedne kalendarske godine može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta. Kod električne energije olakšica se primenjuje tokom čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas i toplotnu energiju primenjuje tokom zimskih šest meseci. Tako da građani u obrascu treba da napišu na koji energent se odnosi zahtev. Podnosilac navodi i adresu i površinu stambene jedinice i pravni osnov korišćenja. Seosko domaćinstvo može da stekne status ugroženog kupca bez obzira na površinu stana odnosno kuće. U zahtevu se upisuju i podaci o snabdevaču prirodnog gasa, odnosno električne ili toplotne energije. U slučaju da podnosilac nema ugovor o snabdevanju nekim od ovih energenata, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, treba da priloži ugovor, javnu ispravu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici, kao što su ugovor o zakupu stana, odluka suda i slično.

Ispunjenost uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca nadležni u gradskoj ili opštinskoj upravi utvrđuju uvidom u podatke iz službene evidencije i dužni su da u roku od 30 dana odgovore na zahtev. NJihova obaveza je i da podatke o građanima koji su stekli ovaj status dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca.

Kao što su “Novosti” već pisale, status energetski ugroženog kupca mogu da dobiju jednočlana domaćinstva čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 21.074 dinara. Za porodice sa dva člana limit je 33.402, a tročlana ne smeju da premaše 45.729 dinara.

Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 58.057 dinara. Kod petočlanih familija prihodi treba da budu do 70.384 da bi ostvarili ovo pravo. Za šestočlano domaćinstvo taj limit je 82.711 dinara, Predviđeno je i da se za porodice sa više od šest članova, za svakog dodatnog pojedinca dodaje 12.327 dinara. Prema kriterijumu imovno stanje, ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara…

TRI PUTA VIŠE NOVCA

SREDSTVA za zaštitu energetski ugroženih kupaca obezbeđuje država, a za tu namenu budžetom za narednu godinu predviđene su četiri milijarde dinara, a do sada su bile opredeljene 1,3 milijarde. Procenjuje se da će umanjenje računa za struju, gas i toplotnu energiju, umesto dosadašnjih 68.000, moći da koristi 191.000 domaćinstava.

Izvor: novosti.rs

Popularne