Saznajte sve o trudničkom i porodiljskom bolovanju

Šta kaže Zakon

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Trudničko bolovanje

Trudničko bolovanje, odnosno pravo na naknadu zarade koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom, je pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Uslov za trudničko bolovanje

 • Ko ima pravo na trudničko bolovanje

Pravo na trudničko bolovanje ima žena koja ostane u drugom stanju, a koja je zaposlena pod ugovorom na neodređeno ili na određeno vreme.

 • Kada ono može da se otvori i do kada traje

Trudničko bolovanje može se otvoriti čim se ustanovi trudnoća ukoliko ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća. Trudničko bolovanje traje do otvaranja porodiljskog odsustva . Prema članu 94. Zakona o radu, žena ima prava da otvori porodiljsko odsustvo 45 dana pre termina za porođaj, a najkasnije 28 dana pre tog termina.

 • Kako se produžava trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje produžava se na podnet zahtev, uz pozitivnu ocenu lekarske komisije.

Visina naknade za trudničko bolovanje

 • Ko isplaćuje naknadu za trudničko bolovanje

Naknada za trudničko bolovanje za prvih 30 dana plaća poslodavac. Od 31. dana ima pravo na refundaciju isplaćenih sredstava od strane nadležnog RFZO-a na namenski račun poslodavca.

 • Obračun naknade zarade za trudničko bolovanje

Osnov za naknadu zarade u toku trudničkog bolovanja čini prosečna zarada koju je zaposlena ostvarila u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kom je nastupila privremena sprečenost za rad (u ovom slučaju trudnoća). Osnov za naknadu zarade za svaki pojedinačni mesec koji ulazi u iznos prosečne zarade, ne može biti viši od najviše mesečne osnovice na koju je plaćen doprinos za mesec koji ulazi u prosečan iznos zarade. Usklađivanje naknade zarade koja se isplaćuje na teret zdravstvenog osiguranja  vrši se po isteku puna 2 meseca. Usklađivanje se vrši na osnovu kretanja prosečne mesečne zarade u RS prema poslednjem objavljenom podatku u odnosu na mesec za koji se vrši usklađivanje.

 • Način isplate naknade zarade trudničko bolovanje

Naknada zarade za trudničko bolovanje isplaćuje se na tekući račun zaposlenog. Za naknadu zarade od 31. dana na dalje potrebno je podneti zahtev nadležnom RFZO-u za refundaciju bolovanja.

 • Pravo na trudničko bolovanje kada istekne ugovor na određeno vreme

Prema članu 187. Zakona o radu, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Stoga, prijava zaposlene biće aktivna do isteka porodiljskog odsustva. Tog momenta prestaje radni odnos.

Porodiljsko bolovanje

Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta definisano je članom 94, 94a i 95. Zakona o radu, kao i odredbama člana od 96. do 100. Zakona o radu kojima je definisano pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

 •            Koliko traje porodiljsko odsustvo

Zaposlena ima pravo na porodiljsko odsustvo u ukupnom trajanju od 365 dana. Porodiljsko odsustvo otpočinje najranije 45 dana pre utvrđenog termina porođaja a najkasnije 28 dana i traje do 3 meseca nakon porođaja. Odsustvo radi nege deteta nastupa nakon isteka od 3 meseca porodiljskog odsustva nakon porođaja. Po isteku porodiljskog odsustva, zaposlena ima pravo na odsustvo radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Zaposlena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od 2 godine za treće i svako naredno rođeno dete.

 •            Naknada zarade za vreme porodiljskog bolovanja

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva korisnika prava Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta predstavlja zbir mesečnih osnovica na koji su uplaćeni doprinosi na sva primanja koja imaju karakter zarade i to za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu odsustva vezano za održavanje trudnoće ili porodiljsko bolovanje.

Mesečna osnovica se dobija kada sve uplate za poslednjih 18 meseci podele sa brojem 18 (bez obzira da je bilo uplata za svih 18 meseci).  Mesečna osnovica utvrđena na ovaj način ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku. Isplatu naknade zarade, kao i podnošenje poreske prijave za obračunate poreze i doprinose, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja. Isplata naknade zarade vrši se na tekući račun korisnika.

 •          Da li dužina staža pre otpočinjanja porodiljskog odsustva utiče na visinu naknade?

U slučaju formiranja naknade radi porodiljskog odsustva, svakako je neophodno da prethodni staž postoji kako bi mogla da se obračuna osnovica za obračun naknade.

 •          Da li otac može da koristiti porodiljsko odsustvo?

Prema članu 94. Zakona o radu, otac ima pravo na korišćenje porodiljskog odsustva. To pravo može da ostvari samo ukoliko majka iz određenih razloga nije u mogućnosti. Npr. umrla je, napustila je dete, teško je bolesna, u zatvoru je i dr. On prema zakonu takođe ima pravo na naknadu, ali mora biti zaposlen da bi ostvario ovo pravo.

 •          Pravo na godišnji odmor za godinu u kojoj nije iskorišćen zbog činjenice korišćenja porodiljskog bolovanja

Zaposlena prema članu 73. Zakona o radu ima pravo da iskoristi odmor koji nije iskoristila u kalendarskoj godini najkasnije do 30.juna naredne godine.

Ko ima pravo na trudničko bolovanje, a ko na porodiljsku naknadu

Trudnoća sama po sebi ume da bude nekada teža. Malo naporna. Nije olakšavajuća okolnost ni ukoliko Zakon ne olakšava dolazak do vaših prava. Nije lako ni ukoliko poslodavac baš nije redovan u izmirivanju svojih obaveza.

Kada su u pitanju primanja na koje trudnice i porodilje mogu da računaju po osnovu domaćeg zakonodavstva pravo na trudničko bolovanje ostvaruju samo trudnice koje su u:

 • radnom odnosu ili
 • su samostalni delatnici (preduzetnice).

Ovo je pod uslovom da  je stručno-medicinski organ RFZO utvrdio da postoji bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom.

Pravo na naknade po osnovu rođenja i nege deteta mogu da ostvare:

 •  sve one buduće mame koje u poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće bile zaposlene;
 • sve radno angažovane žene van radnog odnosa po različtim osnovama koje u 18 meseci koji prethode porođaju imaju zarade, odnosno ostvarene prihode na koji su plaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.

Izvor: uzice online/unija.com

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search